Emitor Opole
logo pca

PRACOWNIA PROJEKTOWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Działalność projektowa, studialno pomiarowa, badawcza i konsultingowa z zakresu ochrony środowiska między innymi:


Pozwolenie wodno prawne to dokument wydawany przez władze samorządowe zezwalający na szczególne korzystanie z wód i precyzyjnie określający zasady tego korzystania. Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń reguluje ustawa z dn. 18 lipca 2001 Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania (art. 122 ust. 3). Przykładowo, występując o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych nie trzeba już występować o drugie na wybudowanie studni.

W zakresie budownictwa mieszkaniowego szczególne korzystanie z wód obejmuje:

Urządzenia wodne w zakresie budownictwa mieszkaniowego to:
Pozwolenia z kolei nie wymaga wykonanie studni o głębokości do 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Zwykle korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, pod warunkiem, że pobór nie przekracza 5 m3 na dobę - jeśli więc studnia jest wybudowana jako źródło wody pitnej albo do podlewania ogrodu nie wymaga pozwolenia wodno prawnego.

Pozwolenie zintegrowane - jest pozwoleniem obejmującym w jednej decyzji zezwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących z instalacji do wszystkich komponentów środowiska. Takie podejście jest gwarancją obniżenia do poziomu uzasadnionego względami technicznymi i ekonomicznymi wpływu instalacji na środowisko. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest efektem implementacji do polskiego prawa ochrony środowiska postanowień dyrektywy 96/61/EC (Council Directive of 24 September 1996 on Integrated Pollution Prevention and Control), określanej skrótem Dyrektywa IPPC. 


Pracownia Projektowa Ochrony Środowiska


Tel/fax 774556037
Dyrektor Techniczny Teresa Górecka - tel. kom. 509 264 531
Dyrektor Organizacyjny Donata Zajączkowska - tel. kom. 607 978 897
E-mail: emitor@op.pl