Emitor Opole
logo pca

PRACOWNIA HIGIENY PRACY

Oznaczenia wykonywane w Pracowni Higieny Pracy są zgodne z certyfikatem PCA AB 833


METODY AKREDYTOWANE

 
L.p. Oznaczenie i zakres Badane cechy i metody badawcze Normy / Procedury badawcze
ŚRODOWISKO PRACY

1.


Środowisko pracy
-hałas
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (24 - 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
- przeciętnego tygodniowego wymiaru pracy 
(z obliczeń)
PN-N-01307: 1994
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody obejmującej
Strategię 2 i 3 – punkty 10 i 11

2.

Środowisko pracy
-drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań
Zakres: (0,04 - 40) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Metoda próbkowania
Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin ziałania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy,ahwz);
Ekspozycja trwająca 30 min. i krócej wyrażona w postaci suma wektorowa skutecznych, ważonych
częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)
(z obliczeń)
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11

 

3.

Środowisko pracy
-drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka
Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań
Zakres: (0,009 - 40) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia. Metoda próbkowania
Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważonego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań dominującego wśród przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych
współczynników (1,4awx, 1,4awy,  awz)
Ekspozycja trwająca 30 min. i krócej wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyśpieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań,  wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych w uwzględnieniem właściwych współczynników(1,4awx, 1,4awy, awz)
(z obliczeń)
PN-EN 14253+A1:2011

4.

Środowisko pracy
-oświetlenie elektryczne we wnętrzach
Natężenie oświetlenia
Zakres: (1 - 20000) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia  (z obliczeń)

PN-83/E 04040-03
 

 
5. Środowisko pracy
- oświetlenie światłem elektrycznym na zewnątrz
Natężenie oświetlenia
Zakres: ( 1-20000) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia ( z obliczeń)
PN-EN 12464-2:2008
6. Środowisko pracy
-oświetlenie elektryczne awaryjne
Natężenie oświetlenia
Zakres: ( 0,3- 100) lx
Równomierność oświetlenia ( z obliczeń)
PN-EN 1838:2013-11

7.

Środowisko pracy
-mikroklimat umiarkowany
Temperatura powietrza
Zakres: ( 5 - 50o )C
Temperatura poczrnionej kuli
Zakres: ( 5 do 50o )C
Wilgotność powietrza
Zakres : (10-90 )%
Prędkość powietrza
Zakres: ( 0,15-2 ) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik PMV
Wskaźnik PPD
( z obliczeń)

PN-EN-ISO 7730:2006
PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04

 
8.
Środowisko pracy
- mikroklimat zimny 
Temperatura powietrza
Zakres: (-25 do + 10) oC
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (-25 do + 10) oC

Wilgotność powietrza
Zakres: (15-90)%
Prędkość powietrza
Zakres: (0,15-4) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik IREQmin
Wskaźnik IREQneutral
Wskaźnik twc
( z obliczeń)

 
PN-EN ISO 11079:2008
9. Środowisko pracy
-mikroklimat gorący
Temperatura powietrza
Zakres: (+20do+50)oC
Temperatura wilgotna naturalna
Zakres: (+5+50)oC
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (+20+60)oC
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik WBGT
(z obliczeń)


PN-EN 274243:2005

 

10.


Środowisko pracy
-powietrze

 
Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:
-pyły przemysłowe
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
-substancje organiczne
-substancje nieorganiczne
-frakcja wdychalna
-frakcja respirabilna
-metale i ich związki w tym
-frakcja wdychalna
-frakcja respirabilna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Metoda stacjonarna
Wskaźnik narażenia (z obliczeń)

Stężenie gazów
Zakres:
CO ( 2,5-200) mg/m3
NO ( 0,134-67) mg/m3
NO2 (0,1987-39,74) mg/m3
Metoda elektrochemiczna
 
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PN-EN 689:2002

PB/LHP/03
wydanie 6 z dnia 22.06.2016 r.

11.
Środowisko pracy
- powietrze


 
Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna:
- Apatyty i fosforyty
- Cement portlandzki
- Ditlenek tytanu
-Grafit : naturalny, syntetyczny
- Kaolin
- Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna:
 -Pyły drewna
 -Pyły mąki
 -Pyły nisklasyfikowane ze względu na toksyczność
- Pyly organiczne pochodzenia zwierzącego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
- Sadza techniczna
- Siarczan (VI) wapnia (gips)
- Węgiel (kamienny, brunatny)
- Węglan magnezu, wapnia (dolomit)
- Węglik krzemu, niewłóknisty
Zakres: ( 0,18-17,04) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa

Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja respirabilna:
- Apatyty i fosforyty
-Cement portlandzki
-Grafit naturalny
- Krzemiona bezpostaciowa i syntetyczna:
-Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
-Węgiel ( kamienny, brunatny)
Zakres: (0,19-39,28) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa


Stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki: kwarc i kobalt
-frakcja respirabilna
Zakres: ( 0,015-0,88) mg/m3
Zakres: ( 10-600) ug w próbce
Metoda spektrometrii w podczerwieni
PN-91/Z-04030-05
PN-91/Z-04030-06Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, 4(74),
s.117-130
12.

Środowisko pracy
- pyły

 
Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
Zakres: ( 1-60)%
Metoda spektrometrii w podczerwieni

 
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74),
s. 117-130
13.


 
Środowisko pracy
-powietrze


Środowisko pracy
-powietrze
-próbki powietrza pobrane na filtry
Środowisko pracy
- próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego 
Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe
-frakcja resprabilna
Zakres: (0,37-33,2) mg/m3
Zakres: (0,252-22,7) mg w próbce
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn
-frakcja wdychalna
-frakcja respirabilna
Zakres: (0,004-1) mg/m3
Zakres: (0,003-0,72) mg w próbce
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie amoniaku
Zakres: (0,03-0,3) mg w próbce

Zakres: ( 1-60) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
PN-Z-04469:2015-10

PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015


PN-71/Z-04041

 

14.

Wentylacja pomieszczeń Prędkość strumienia powietrza
 Zakres: (0,01 - 20,0) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Strumień objętości powietrza
Krotność wymian
PN-EN 12599:2013-04
PN-83/B-03430 
PN-67/B-03432
     METODY NIEAKREDYTOWANE  
15.
Wydatek energetyczny Wydatek energetyczny
Zakres: (0,1-12,5) kcal/min
Metoda obliczeniowa
PN-EN 28996:1999
PN-EN ISO 8996:2005
                      16. Maszyny i urządzenia - hałas Równoważny poziom dźwięku A
Zakres : (24,0-137,0) dB
Poziom mocy akustycznej ( z obliczeń )
PN-En ISO 3746:2011+Ap1:2017-09

Pliki do pobrania

Przegląd zamówienia LHP

Pracownia Higieny Pracy


Tel. 77 4028037
Donata Zajączkowska - tel. kom. 607 978 897

E-mail: emitor@op.pl