Emitor Opole
logo pca

PRACOWNIA BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Oznaczenia wykonywane w Pracowni  Badania Wód i Ścieków są zgodne z certyfikatem PCA AB 833


Metody akredytowane


L.p. Oznaczenie i zakres Badane cechy i metody badawcze Normy / Procedury badawcze
WODA  I ŚCIEKI
1. pH Zakres: 2 – 12
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523:2012

2.

Stężenie siarczanów (VI)
Zakres: (10 - 5000) mg/l
Metoda wagowa
PN-ISO 9280:2002

3.

Stężenie ortofosforanów
Zakres: (0,076 - 2,45) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 6878:2006 p. 4 + Ap1:2010 + Ap2:2010

4.

Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,025 – 20 ) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 6878:2006 p. 8+ Ap1:2010 + Ap2:2010

5.

Stężenie chlorków Zakres: (5,0 - 1000) mg/l
Metoda miareczkowa
PN-ISO 9297:1994

6.

Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 - 2480) μS/cm
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888:1999

7.

ChZT - Cr Zakres: (10 - 30) mg/l
(30 - 4000) mg/l
Metoda miareczkowa
PN-74/C-04578-03
PN-ISO 6060:2006
8. Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu Zakres: (5-150) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 15705:2005

9.

Zawiesiny Zakres: (2,0 - 3000) mg/l
Metoda wagowa
PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

10.

Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,0125 - 6,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 26777:1999 

11.

Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,040 - 25) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-82/C-04576/08

12.

Stężenie azotu amonowego Zakres (0,40-1000) mg/l
Metoda miareczkowa
PN-ISO 5664:2002

13.

BZT5 Zakres: (3 - 6000) mg/l
(0,5-6,0) mg/l
Metoda elektrochemiczna
PN-EN 1899-1:2002
PN-EN 1899-2:2002

14.

Stężenie azotu Kjeldahla Zakres: (0,40 - 1000) mg/l
Metoda miareczkowa
PN-EN 25663:2001
15. Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,050-1,0) mg/l
Metoda spektrofometryczna
PN-ISO 7150-1:2002

16.

Stężenie niklu Zakres: (0,10 - 7,00) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

17.

Stężenie kadmu Zakres: (0,025 - 2,00 ) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

18.

Stężenie miedzi Zakres: (0,050 - 5,0) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

19.

Stężenie cynku Zakres: (0,050 - 2,0) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

20.

Stężenie ołowiu Zakres: (0,15 - 10) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

21.

Stężenie chromu ogólnego Zakres: (0,10 - 10) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-87/C-04570-08
PN-EN 1233:2000

 

22.

Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,03 - 20) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 6332:2001
23. Stężenie żelaza ogólnego Zakres:
(0,50-20,0) mg/l
Metoda płomieniowej absorbcyjnej
spektroftometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

24.

Stężenie manganu Zakres: (0,10 - 3,0) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-ISO 8288:2002

25.

Azot ogólny Metoda obliczeniowa PN-73/C-04576-14

26.

Indeks oleju mineralnego
Węglowodory ropopochodne C10–C40
Zakres: (0,10 - 20) mg/l
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
PN-EN ISO 9377-2:2003

27.

Substancje rozpuszczone Zakres: (10 - 5000) mg/l
Metoda wagowa
PN-78/C-04541

28.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (ekstrakt eterowy) Zakres: (2,0 - 1000) mg/l
Metoda wagowa
PN-86/C-04573-01

29.

Stężenie indeksu fenolowego Zakres: (0,002 - 5,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 6439:1994

30.

Sucha pozostałość  Zakres: (10 - 5000) mg/l
Metoda wagowa
PN-78/C-04541
WODA

31.

Tlen rozpuszczony Zakres: (0,6-16)mg/l
Metoda miareczkowa
PN-EN 25813:1997
OSAD ŚCIEKOWY

32.

pH Zakres: 2 – 13
Metoda potencjometryczna
PN-EN 12176:2004

33.

Pobieranie próbek osadów PN-EN ISO 5667-13:2011
WODA  - POBIERANIE PRÓBEK

34.

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych z jezior naturalnych
Temperatura

Zakres: ( 0-50,0) oC
Metoda pomiaru bezpośredniego

 
PN-ISO 5667-4:2017

PN-77/C-04584

 

35.

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych z rzek i strumieni
Temperatura
Zakres: ( 0-- 50,0 ) oC
Metoda pomiaru bezpośredniego

 
PN-ISO 5667-6:2016 z wyłączeniem pkt. 7.3, 7.5, 7.6 oraz 8.2

PN-77/C-04584

 

36.

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych wód podziemnych
Temperatura
Zakres: (0-50,0) oC
Metoda pomiaru bezpośredniego
PN-ISO 5667-11:2017 z wyłączeniem pkt. 6.2

PN-77/C-04584

 
ŚCIEKI – POBIERANIE PRÓBEK

37.

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych ścieków
Temperatura
Zakres: (0-50,0) oC
Metoda pomiaru bezpośredniego
PN-ISO 5667-10:1997

PN-77/C-04584

 
ŚRODOWISKO OGÓLNE

38.

Próbki gazów odlotowych pobrane na filtry
Kadm
Zakres: (1 - 10) μg w próbce
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-Z-04254:1997

39.

Próbki gazów odlotowych pobrane na filtry
Cynk
Zakres: (2,5 - 7500) μg w próbce
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

40.

Próbki gazów odlotowych pobrane na filtry
Ołów
Zakres: (7,5 - 50) μg w próbce
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

41.

Próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego Formaldehyd Zakres: (0,004 - 2,5) mg w próbce
Metoda spektrofotometryczna
PN-76/Z-04045-04

42.

Próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Amoniak
Zakres: (0,03 - 0,3) mg w próbce
Metoda spektrofotometryczna
PN-71/Z-04041
GLEBY
43. Pobieranie próbek gleby do badań fizycznych i chemicznych PN-R-04031:1997


PN-ISO 10390:1997
44. pH w KCI
Zakres: (4,0-9,0)
Metoda potencjometryczna
45. pH w H2O
Zakres: (4,0-9,0)
Metoda potencjometryczna

Kompetencje Pracowni potwierdzane są poprzez udział w między laboratoryjnych badaniach porównawczych ILC i badań biegłości PT organizowanych m.in. przez: AQUCHECK, CBE PAN, Politechnikę Krakowską oraz Gdańską Fundację Wody.

Pliki do pobrania

Przegląd zamówienie LBWiŚ

Pracownia Badania Wody i Ścieków


Tel/fax. 77 455 43 95
Z-ca Kierownika – Weronika Walkowiak - Lubczyk - tel. kom. 509 264 539
E-mail: emitor@op.pl